2012-04-01

Przypominam wła¶cicielom oraz zarz±dcom nieruchomo¶ci o obowi±zku zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom placów zabaw, którymi s± przede wszystkim małe dzieci.

wprowadzil: GINB
2011-12-15

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do wła¶cicieli i zarz±dców obiektów budowlanych w zwi±zku z potencjalnymi zagrożeniami występuj±cymi w okresie zimowym.

wprowadzil: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Druki do pobrania

Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego Ściągnij
plik doc

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie Ściągnij
plik doc

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Ściągnij
plik doc

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego innego niż budynek mieszkalny Ściągnij
plik doc

Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy Ściągnij
plik doc